ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδρύθηκε το 1971, με το Ν.Δ. 943/1971.

Είναι αυτοδιοικούμενο, με δικούς του οικονομικούς πόρους και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί περιλαμβάνει σειρά Nόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με    σημαντικότερο το N. 1474/84 (pdf 0,88 MB) που αφορά στους σκοπούς, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Ο Θεσμός

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδρύθηκε το 1971, με το Ν.Δ. 943/1971.

Είναι αυτοδιοικούμενο, με δικούς του οικονομικούς πόρους και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί περιλαμβάνει σειρά Nόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με    σημαντικότερο το N. 1474/84 (pdf 0,88 MB) που αφορά στους σκοπούς, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Έδρα του Παραρτήματος είναι η Θεσσαλονίκη όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρτήματα που καλύπτουν το σύνολο της χώρα, όπως παρακάτω:

Εγγραφή νέων μελών

To Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Επιμελητήριο:

 

- Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο (Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128/Α/1984), για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας.

 

- Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας, η οποία χορηγείται και ανανεώνεται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/2000), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στο ίδιο Π.Δ. προβλέπεται και η χορήγηση στους γεωτεχνικούς Δελτίου Ταυτότητας, με το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτών ως γεωτεχνικών, η ειδικότητά τους (κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) καθώς και η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

- Για την εγγραφή νέου μέλους και την έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού απαιτούνται:

   

1. Αίτηση Εγγραφής και Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (pdf 310 KB) και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού.

   

2. Αντίγραφο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται και η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή.

     

α. Οι γεωλόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν από το 1969, εφόσον εργάζονται σε φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με το Ν. 1256/1982 θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι κατέχουν θέση γεωλόγου, εφόσον όμως ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του γεωλόγου αποδεικτικό εφορίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

     

β. Οι ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος των ελληνικών ή ισότιμων ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν με την ειδικότητα του ιχθυολόγου, ενώ οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, εφόσον ασκούν, μετά από σχετική ειδίκευση, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτή σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   

3. Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης ( Έντυπο 1 (pdf 254 KB) Έντυπο 2 (pdf 329 KB) ).

   

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   

5. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (για το Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού).

   

6. Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 55,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10 € δικαίωμα εγγραφής, 15 € ετήσια συνδρομή και 30 € τέλος χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος). Ο αριθμός λογαριασμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Α.Τ.Ε. είναι: 215 - 030 - 021 - 08 - 08.

   

7. Υπεύθυνη δήλωση (pdf 108 KB) στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84» (η διάταξη επεξηγείται στη σημείωση που υπάρχει στο τέλος της σελίδας).
•  Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».

 

- Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

Σημείωση:

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1474/84 αναφέρει ότι για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει:

   

α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

   

β) μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του,

   

γ)να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 2. του Ν. 1811/51 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώδικας» (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμός, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Στόχοι

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι μια δημόσια υπηρεσία που έχει σαν σκοπό τη διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας, αλιείας και της διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων, σε μια προσπάθεια επέμβασης και καθοδήγησης της εξέλιξης στους παραπάνω τομείς.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι ο νομοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου και προσπαθεί πάντα να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "περιβάλλον", το σεβασμό και την προστασία του. Ειδικότερα το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:

   

α) Μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών.

   

β) Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμοδίων αρχών για κάθε νομοσχέδιο, προεδρικό διάταγμα και γενικό μέτρο που έχουν σχέση με :

  • τη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική παραγωγή,
• τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς, δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους πόρους της χώρας,
  • τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα,
  • την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του
• τις εδαφικές και υπεδαφικές συνθήκες θεμελίωσης και κατασκευής των διαφόρων τεχνικών έργων
   

γ) Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών που αναφέρονται σε θέματα γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά, ιχθυοπονικά και γεωλογικά.

   

δ) Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το κράτος, τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, τους αγροτικούς, δασικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων.

   

ε) Συνεργάζεται, για να πετύχει τους στόχους του και με άλλα Επιμελητήρια ή Ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα κύρια αναπτυξιακά και περιβαλλοντολογικά. Μετέχει σε εκθέσεις γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και φυσικών πόρων.
Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι πλήρες μέλος της CEDIA (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωτεχνικών), ενός οργανισμού που έχει σαν στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διαμέσου της συνεργασίας των μελών του στους τομείς των πληροφοριών, της διαρκούς εκπαίδευσης και της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση των γενικών και ειδικών συμφερόντων των μελών του στις συναλλαγές τους με τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισμών.

   

στ) Προσπαθεί ως επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των επιστημόνων των αναφερθέντων ειδικοτήτων να υπερασπιστεί και να αναβαθμίσει την οικονομική τους κατάσταση, την επαγγελματική κατοχύρωση και προστασία τους και την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωσή τους.

   

ζ) Εκδίδει σχετικά περιοδικά και συγγράμματα, οργανώνει διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις και λαμβάνει κάθε μέτρο που συμβάλλει στην πληροφόρηση των μελών του και την ενημέρωση και επιμόρφωση του αγροτικού πληθυσμού.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Αρκετά συχνά διοργανώνονται συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια επιστημονικού, επαγγελματικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Στόχος τους είναι η ανταλλαγή ιδεών και η πρόταση λύσεων για πολλά προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Γνωμοδοτήσεις - Υποβολή προτάσεων
Το Επιμελητήριο είτε με πρωτοβουλία του, είτε μετά από αίτηση της Πολιτείας γνωμοδοτεί και καταθέτει τις απόψεις του πάνω σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση εμπίπτει στο αντικείμενό του. Επίσης καταθέτει τις προτάσεις του για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και της ελληνικής υπαίθρου. Για τους σκοπούς αυτούς συγκροτεί Επιστημονικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας.

Παροχή συμβουλών
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρέχει τις συμβουλές του προς τα μέλη του και προς τρίτους σχετικά με όλα τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών και των στόχων του, όπως αυτοί ορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο.

Επαγγελματικά δικαιώματα
Η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών έγινε με το Π.Δ. 344/2000, η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του οποίου αποτελεί βασικό στόχο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος γεωτεχνικού καθεμίας των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, απαιτείται Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α'/2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος χορηγείται και ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού έχει χρονική ισχύ 3 ετών και ανανεώνεται κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης από το Μέλος.

Για την έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού απαιτούνται:

 
 
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 
 
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (για το Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού).
 
  • Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 55,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
 
  • Υπεύθυνη δήλωση (pdf 108 KB) στην οποία να αναγράφεται η φράση: «έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84».
 
  • Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: «δεν έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».
 
  • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή.

Για την ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος τα μέλη πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού (doc 28 KB) μαζί με την επισυναπτόμενη Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης ( Έντυπο 1 (pdf 254 KB) και Έντυπο 2 (pdf 329 KB) ) και, προκειμένου για τα τακτικά μέλη με ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα αναγράφεται η φράση:
«δεν έπαυσα να ασκώ το επάγγελμα του γεωτεχνικού ούτε έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Απασχόλησης, καθόσον τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται στο Μητρώο Απασχόλησης των γεωτεχνικών που τηρεί το Επιμελητήριο.
Την παραπάνω Αίτηση μπορούν να την αποστείλουν είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είτε στο fax: 2310236308.
Με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στην ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του μέλους, και θα την αποστείλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αυτό έχει επιλέξει. Η ανανεωμένη Άδεια θα ισχύει για άλλα τρία (3) χρόνια.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310278817, 278818 (Αρχείο Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εσωτ.1, κα Καρακασίδου Σοφία και κα Ασπασία Πρίτσα).