Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκδίδει για τα μέλη του τις παρακάτω βεβαιώσεις:

 

A. Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας, για χρήση στην εφορία, που ισχύει για ένα (1) έτος - (Αίτηση) (doc 29 KB)

 

Β. Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας, για οποιαδήποτε άλλη χρήση, που ισχύει για ένα (1) έτος - (Αίτηση) (doc 29 KB)

 

Γ. Βεβαίωση Τακτικού Μέλους, που ισχύει για έξι (6) μήνες - (Αίτηση) (doc 29 KB)

 

Δ. Πιστοποιητικό Πειθαρχικού Ελέγχου, που ισχύει για έξι (6) μήνες - (Αίτηση) (doc 29 KB)

 

Ε. Βεβαίωση Διαπίστευσης στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων Δράσης, που ισχύει για ένα (1) έτος - (Αίτηση) (doc 29 KB)

Όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις εκδίδονται από το Επιμελητήριο μετά από αίτηση που υποβάλει το ενδιαφερόμενο μέλος στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βενιζέλου 64, 546 31, Θεσσαλονίκη ή στο fax: 2310/236308

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων από το Επιμελητήριο είναι, το μέλος να είναι οικονομικά τακτοποιημένος (δηλαδή να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του) και να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού σε ισχύ.

Το Επιμελητήριο εκδίδει τις παραπάνω βεβαιώσεις το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.